ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-326 от 12.08.2020

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със Заповед №1002-326/12.08.2020г. на кмета на Община Девня е разрешено на КООПЕРАЦИЯ „ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ДЕВИНА“ изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за  регулацияи застрояване (ПРЗ) за УПИ XVIII „за битов комбинат“ в  кв.69 по ЧИЗРП на кв. Девня, гр. Девня, одобрен със Заповед №162/29.06.1994г. на кмета на Община Девня по отношение на   ПИ с идентификатор  20482.501.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня.