ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-325 от 12.08.2020

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

   Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със Заповед №1002-325/12.08.2020г. на кмета на Община Девня е разрешено на „МОНТАЖИ ПРОБГ“ООД изработването на проект за ПЛАН-СХЕМА ЗА ВОДОДОСНАБДЯВАНЕ към  подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) на  Промишлена зона-юг, гр. Девня, захранващ ПИ с идентификатори  20482.505.392, 20482.505.404, 20482.505.405, 20482.505.407 и 20482.505.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня.