Обявление на Заповед №1002-244 от 29.06.2020

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със Заповед №1002-244/29.06.2020г. на кмета на Община Девня е разрешено на  Невена Вержиниева Тодорова изработването на проект за  подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-111 (ПИ 20482.304.111), УПИ III-112 (ПИ 20482.304.112), УПИ IV-113(ПИ 20482.304.113),   УПИ V-114(ПИ 20482.304.114)  и УПИ VI-115(ПИ 20482.304.115) в новообразуван кв.10 по действащия подробен устройствен план на кв. Река Девня, гр. Девня, както и изменение на уличната регулация между осова точка 51 и осова точка 54.

Заповед №1002-244/29.06.2020г. на кмета на Община Девня подлежи на обжалване по реда  на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок, чрез органа издал заповедта.