Обявление на Заповед №1002-240 от 23.06.2020

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със Заповед №1002-240/23.06.2020г. на кмета на Община Девня е разрешено на „ВЕДИ КОМЕРС“ООД изработването на проект за  подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 20482.505.484 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня, попадащ в кв.1 по подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) на  Промишлена зона-юг, гр. Девня.

Заповед №1002-240/23.06.2020г. на кмета на Община Девня подлежи на обжалване по реда  на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок, чрез органа издал заповедта.