Обявление на Заповед №1002-239 от 22.06.2020

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Община Девня, на  основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  Ви съобщава, че със Заповед №1002-239/22.06.2020г. на Кмета на Община Девня е разрешено изработването на проект за  изменение на  подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв.18 по регулационния план на  кв. Девня, гр. Девня.

Заповедта подлежи на обжалване по реда  на Административнопроцесуалния кодекс  пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от съобщаването й.