ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-228 от 31.05.2021

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава  че със Заповед №1002-228/31.05.2021г. на кмета на Община Девня е разрешено  изработването на  проект  за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I-15, кв.3 по регулационния план на с.Кипра, по отношение на ПИ 36868.201.15 по КК на с. Кипра, и изменение на уличната регулация от ос.т. 10 до ос.т.13, с възложител Спас Димитров Костов.