Обявление на заповед. №1002-171 от 18.05.2020г. на кмета на Община Девня

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със Заповед №1002-171/18.05.2020г. на кмета на Община Девня е разрешено на ПЛАМЕН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ  и  ДИЛЯНА КРАСИМИРОВА КАЛЕВА изработването на проект за  изменение на  подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-576 в кв.71 по ЧИЗРП на кв. Девня , гр. Девня по отношение на ПИ 20482.501.1142(общинска собственост), ПИ 20482.501.2280 (частна собственост) и ПИ 20482.501.2281 (частна собственост) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня.

Заповед №1002-171/18.05.2020г на кмета на Община Девня подлежи на обжалване по реда  на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок, чрез органа издал заповедта.