Обявление на Заповед №1002-16 от 18.01.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

                Община Девня, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със Заповед №1002-16/18.01.2021г. на Кмета на Община Девня е разрешено на ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ДУШКОВА и СВЕТЛОЗАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/, за УПИ XX-186, кв.18 по действащия кадастрален и регулационен план на кв. „Повеляново“, гр. Девня по отношение на ПИ 20482.306.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня.

Заповед № 1002-16/18.01.2021г. на кмета на Община Девня подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок, чрез органа издал заповедта.