ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-124 от 15.03.2021

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със  заповед №1002-124/15.03.2021г.  на кмета на Община Девня е разрешено на ФИКРИЕ МЕХМЕД ИСУФ изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за  регулацияи застрояване (ПРЗ) за УПИ XIII– 821, кв.11  по ЧИЗРП на кв. Девня, гр. Девня, одобрен със Заповед №162/29.06.1994г. на кмета на Община Девня по отношение на ПИ   20482.501.1159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня.