Обявление на заповед №1002-11 от 13.01.2022г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


    Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със  Заповед №1002-11/13.01.2022г.  на кмета на Община Девня е разрешено на АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за  регулация и застрояване (ПРЗ) за  УПИ II-100, кв.16 по плана на с. Падина по отношение на ПИ 55110.101.100 по кадастралната карта на с.Падина.