Обявление на заповед №1002-1 от 04.01.2022г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със  заповед №1002-1/04.01.2022г.  на кмета на Община Девня е разрешено на ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за  регулацияи застрояване (ПРЗ) за УПИ II–168 и  УПИ III-168 кв.16 по плана на кв. Повеляново, гр. Девня, по отношение на ПИ 20482.306.394, ПИ 20482.306.169 и ПИ 20482.306.393  по кадастралната карта на гр. Девня.