Обявление за имот 20482.305.105 за изработен проект за ПУП -ПРЗ за ПИ с идентификатор 20482.305.30 и ПИ с идентификатор 20482.305.104 по кадастралната карта на землището на гр.Девня

Документи: