ОБЯВЛЕНИЕ до ИВАН СТОЙЧЕВ НЕДЕВ, СВЕТЛАНА ТОШКОВА НЕДЕВА И СОБСТВЕНИКА на поземлен имот с идентификатор 20482.307.247 по КК на гр. Девня на ЗАПОВЕД №1002-417 от 10.10.2017