Обява обществено обсъждане на доклад за ОВОС на Йонтех инженеринг ООД