Обява за обществен достъп до заявление

На основание чл.70, ал.3 от Закона за управление на отпадъците

 

ОБЩИНА ДЕВНЯ

 

О Б Я В Я В А

 

обществен достъп до Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци от „ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС“ ООД на площадка, находяща се в местност „Отсреща“ УПИ 20482.124.701 по кадастралната карта на гр.Девня.

 Информацията е на разположение на заинтересованите лица за запознаване и изразяване на становища в сградата на Община Девня на адрес:  гр.Девня бул. „Съединение” № 78 Информационен център – деловодство,  всеки работен ден в периода от 19.10.2018 г. до 19.11.2018 г. от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.