Обява за обществен достъп до Доклад за ОВОС на Солвей Соди АД