ОБЯВА за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

 

ОБЩИНА ДЕВНЯ уведомява населението на общината, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на Нова ВЛ 400 кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с Възложител „ЕСО“ ЕАД.

Срещата ще се проведе  на 31.10.2017 г. от 10.00 часа в Ритуалната зала на Община Девня, гр.Девня, кв.Река Девня, бул. „Съединение“ № 78.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в Община Девня, ет.4 ст.27. както и като прикачен документ към тази обява.

Писмени становища, възражения и предложения по доклада могат да се предоставят в деловодството на Община Девня.