Общински съвет - Девня открива процедура за избор на съдебни заседатели за периода 2020 - 2024

                                                                             ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ДЕВНЯ, ОБЛАСТ ВАРНА


                                                                                                          О Б Я В Л Е Н И Е


           Общински съвет – град Девня на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и във връзка с писмо вх.№ Об С Вх.1100-15 / 08.07.2019 г. от Окръжен съд  – Варна с изх.№ ИП-0518/04.07.2019 г.открива процедура за избор на 12 броя съдебни заседатели от които двама заседатели в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности при Районен съд – Девня. Мандат 2020-2024 година.
            Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български гражданин, които са на възраст от 21 до 68 години; имат настоящ адрес в община Девня; имат завършено средно образование; не са осъждани за умишлено престъпление и не страдат от психически заболявания.
            Не могат да бъдат кандидати лица, които са съдебни заседатели в друг съд; са общински съветници в района на Районен съд - Девня; които участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; които работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд  - Девня. 
            Кандидатите за съдебни заседатели следва в срок до 12.08.2019г. (включително),  да депозират в деловодството на Общински съвет – Девня  с адрес : гр.Девня, бул.“Съединение“ № 78, сградата на общинска администрация, етаж 1, стая № 3, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа 
            Заявление за кандидатстване за съдебен заседател Приложение 1 в едно със следните документи :
      1.подробна автобиография, подписана от кандидата;
      2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
      3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
      4. данни за контакт на две лица, към които Общинските съвети да се обръщат за препоръки;Приложение 5;
      5. мотивационно писмо;
      6. писмено съгласие; Приложение 4;
      7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; Приложение 2;
      8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година .
      9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ Приложение 3

       

 

                                                                               ВЛАДИМИР  НЕНКОВ
                                                                               Председател на Общински съвет Девня