Община Девня започва приема на кандидатури за членове на Съвета на децата към ДАЗД

Съветът на  децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политиките за децата и вземане на решения. Той включва представители на млади хора до 18 годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност до обменят знания, умения и ценности, и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането и е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимно свързани.

 

Желаещите да кандидатстват за членство  в съвета, могат да изпращат документи по образец /формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/ по пощата – бул. Съединение  78 или на електронен адрес: [email protected] до 24 май 2019 г.

 

 Кандидатите  следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа);
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
  • Детето да е получило международна закрила;
  • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.