Образование

„ДЕТЕЛИНА”-ФИЛИАЛ НА ДГ „НЕЗАБРАВКА”

 

Адрес: гр. Девня, община Девня, ул. „Капитан Петко” 9А

Телефон: 0519 / 34444

e-mail: [email protected]

Директор: Радостина Манолова Георгиева

Открита е на 15.05.1977 г. Сградата е строена специално за детска градина и разполага с помещения за 6 групи. Отоплява се с локално парно.

Децата, посещаващи градината, са разпределени по групи съобразно тяхната възраст, както следва:

 • Яслена група – за деца от 10 месеца до 3 години
 • Първа група – от 3 до 4 годишна възраст
 • Втора група – от 4 до 5 годишна възраст
 • Трета група – от 5 до 6 годишна възраст
 • Четвърта група – от 6 до 7 годишна възраст

Всяка група разполага със спални, сервизни помещения и оборудвани офиси. Във всички занимални има налична аудио и видео техника с богат избор от детски филмчета и приказки. В просторен физкултурен салон се провеждат заниманията по ФП и спортни игри. Детската градина разполага с обширен двор, с обособени детски площадки за всяка група. В методичния кабинет е оформен кът с разнообразни детски музикални инструменти и богата фонотека.

На втория етаж има обзаведен екокабинет, в който възпитаниците активно участват и разнообразяват учебната обстановка. У всяко дете, от ранна детска възраст се създава чувство за принадлежност към природата, изграждат се еконавици.

Децата с голям интусиазъм претворяват отпадните материали в причудливи форми и подготвят изненади за своите родители.

Образователно-възпитателната дейност е подчинена на утвърдените програми от МОН за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Децата се възпитават и обучават от учители с висока професионална квалификация. Към всяко дете те се отнасят не само професионално, но и с много обич и разбиране за удовлетворяването на неговите лични потребности. В детската градина е изградена атмосфера на творческо сътрудничество и взаимопомощ между учителите, и работа в екип в отделните групи.

Развитието на технологиите оказва сериозно влияние върху подрастващите. В стратегията за развитие на детското заведение за 2013-2016 г. е залегнало изучаване на информационни технологии с образователния продукт “Envision” – един компютър-много мишки-забавно, привлекателно и достъпно. Заниманията ще се превърнат в празник за малките палавници, които по невероятен и забавен начин ще преоткриват нови неща от заобикалящата ги действителност.

В детското заведение работи школа по изучаване на народни танци, предлага се изучаване на английски език.


 

ДГ "НЕЗАБРАВКА"


Адрес: гр. Девня , кв. Девня-1,  ул. „ Фронтоваци " № 17

e-mail  : [email protected]

Директор: Радостина Манолова Георгиева

ДГ „ Незабравка „ е  общинска  детска  градина   за  деца  от 3 / три / до 7 /седем / годишна  възраст.Сградата е  строена специално за  детска  градина.Открита е на  27.03.1976 г. В  двуетажната  сграда  има  четири  просторни  спални-  занимални , добре  оборудван  физкултурен салон , кабинет  по  БДП  ,  еко – кабинет, административен  блок , кухненски блок , два  вътрешни  двора и  просторен  външен двор  с площадки  за всяка  група , за  свободни  игри  и занимания.Помещенията  отговарят  на  всички  изисквания  за  пълноценно отглеждане и  възпитание  на  децата.В  детското  заведение  работят  и творят специалисти  , които  уважават  детската  личност. .Квалифицираният  екип  от  директор, осем  детски  учители – магистър и  бакалавър , мед. лице ,пом. възпитатели , административен  и  помощен  персонал, обгрижват  децата с много обич.Приоритети  в  работата  на  екипа са :

 • Опазване и  укрепване  на детското здраве:
 • Възпитаване  в  духа  на  българските  ценности и  традиции:
 • Създаване  на  чувство  на  гордост  и  уважение  към  националната  ни култура, другите  етноси и  европейските  приоритети:
 • Изграждане  на привлекателна ,  разнообразна  , мобилна  и  вариативна  образователна среда , съчетаваща  традициите и  достиженията  на  модерното ПУВ:
 • Обучение  ,базирано  на  компетентност , с  акцент  върху  потенциала :
 • Сътрудничество    с   родителската  общност

ДГ   предлага  допълнителни  дейности :

 • Ранно   ,чуждоезиково  обучение – английски език :
 • футбол :

       ДГ ”Незабравка”  работи  по  национални  програми  и  проекти . Има  спечелени  два  проекта .Един  по  Национална  програма  ФАР 2003 „Образователна и  медицинска  интеграция  на  уязвими  етнически  малцинства „  и  един „Еко - кът „ Детски  рай”   по  Национална  кампания „ За  чиста околна среда „  на  МОСВ и ПУДООС.


ДГ ”ЗДРАВЕЦ”

Адрес: гр.Девня, кв.Повеляново,  ул. ,,Славянска “№ 2

Телефон: 0519 / 34445                                             

Директор: Лиляна Георгиева

Кратка информация за ДГ ,,Здравец” :

      ДГ ,,Здравец” е открито в деня на детето 1.06.1974г. Сградата е проектирана и построена специално за детска градина. Постройката е масивна, с три корпуса и един кухненски блок. В единия корпус функционират четири градински групи с деца на възраст от 3 до 7години, в другия – една яслена група и физкултурен салон.

      Години наред детското заведение бе школа за разпространение на добрия педагогически опит по роден език, математика, внедряване на новите програми за обучение и възпитание на децата.

      В двора на детската градина има площадки с уреди за игра на открито за всяка група, много тревни площи и разнообразни, красиви дървесни видове. Спортната площадка е с функционални спортни игрища: баскетбол, волейбол, футбол, писта за бягане и ролкови кънки. Физкултурният салон е оборудван със съвременни уреди и пособия.

     Предметно – пространствената среда е преструктурирана така,че да отговаря на изискванията за естетичност, функционалност, среда в която детето да участва активно и пълноценно да разгръща личностния си потенциал.

     Десет преподаватели и десет души помощен персонал, които възпитават, обучават и се грижат за децата Ви са:

 • високо квалифицирани специалисти
 •  хора със големи и топли сърца, за да обичат децата Ви
 • търпеливи и упорити, за да постигат максимални резултати
 • лъчезарни и добронамерени личности, за да даряват позитивизъм и доброта
 • енергични, инициативни и трудолюбиви, за да постигат всичко това


      ДГ ,,Здравец” е съхранило положителните страни във възпитанието и отглеждането на децата. Стремежът на колектива е да адаптира нови идеи, форми, подходи при реализация на възпитателно-образователния процес с децата, да се обогатяват съдържанието и формите на работа със семейството и училището, предполагащи повече съвместни преживявания, емоционален комфорт, партньорство и диалог.

      Предлагаме занимания за изучаване на английски език, школа по футбол


СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Адрес: гр. Девня, ул. "Капитан Петко" №26

Телефон/факс:
0519 / 98181-директор, 0519/ 98467-пом.директор ,
0519/ 98115 –главен счетоводител и домакин
0519/98009-филиал

E-mail: [email protected]

Директор: Георги Петков Петков

Кратка информация за училището: 

СУ ”Васил Левски” е най-голямото учебно заведение на територията на община Девня.

Учебният процес се осъществява в две сгради- основна сграда и филиал за учениците от 1-ви и 2-ри клас. Основната сграда е открита през 1962г. Днес училището разполага с богата материално-техническа база: добре оборудвани учебни кабинети по информатика и информационни технологии с интернет, голям и добре оборудван физкултурен салон, фитнес зала, открити спортни площадки, ученическа лавка  и ученически стол. В сградата на училището се помещават медицински и стоматологичен кабинет, които предлагат качествени услуги. Училището предлага езикова подготовка по английски и руски език във всички етапи на обучение. В училището се развива активна извънкласна дейност: хор,вокална група, народни танци, кръжоци, спортни секции, клубна дейности и СИП-ове по различни дисциплини. Детско-юношески танцов ансамбъл “Девненче”, към училището има многобройни изяви в страната и чужбина. Отборите ни по футбол и баскетбол и отборът "Млад огнеборец", представят училището успешно в областни  турнири и състезания. 

      Обучението на учениците след VІІІ клас продължава в профилирана и професионална  паралелка. Високата квалификация на педагогическите кадри гарантира много добрата подготовка на учениците след завършване на основно и средно образование в СУ ”Васил Левски”.


ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. ДЕВНЯ, КВ. ”ПОВЕЛЯНОВО”

Адрес: гр.Девня

Телефон: 0519 / 92478, 92678

E-mail: [email protected]

Директор: Юркия Исмаил Мюмюн

Кратка информация за училището:

      Първото училище в кв.”Повеляново” „Св.св.Кирил и Методий” било открито през 1892 година. За изграждането му през 1881г.Министерството на народното просвещение отпуснало 1000 лева.През първата учебна година, то е имало две отделения с учител Стоян Овчаров, а на следващата –четири. Новата училищна сграда била построена през
1910-1911 година. Училището имало две класни стаи и една учителска стая. Един от първите учители бил Димитър Петров (които е бил и директор на училището).

      През 30-те години издръжката на ОУ„Св.св.Кирил и Методий” била подпомагана от отдаваните под наем училищни ниви. През 1967г. е построен втория етаж на ОУ„Св.св.Кирил и Методий”.

      Днес ОУ „Св.св.Кирил и Методий” разполага с 13 класни стаи в два съединени корпуса, модерно оборудван компютърен кабинет, един физкултурен салон, учителска стая постройка в училищния двор с работилници за обучение по труд и техника.

Документи: