На 12.09.2016 г. ще се проведе публичен търг за продажба на имот в Промишлена зона - юг

 Община Девня
 
О Б Я В А
 
На основание чл.9 от НРУПТК на Общински съвет Девня, Община Девня обявява публичен търг  с явно наддаване за:
     Продажба на имот с идентификатор ПИ №20482.505.221 по Кадастралната карта на гр. Девня, община Девня, Промишлена зона юг, площ 2 635,00 кв. м., АОС №1834/05.07.2016г. с начална тръжна цена 71 000,00 лева без ДДС
     Търгът ще се проведе на 12.09.2016г. от 13,00 часа в заседателната зала на Община Девня, като предложенията за участие се представят пред комисията за провеждане на търга в обявения час за началото му.
   Тръжна документация се закупува до 12,00 часа на 09.09.2016г. на стойност 60,00 лв. с включен ДДС от информационен център на общината, Депозитът за участие в търга за продажба на ПИ №20482.505.221 е в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася по банков път или до 12,00 часа в касата на общината до 09.09.2016г..
 
За допълнителна информация тел.: 0519/47063