Наредба №Н-11 за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища