Комисии

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Общински съвет гр. Девня. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите, да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване, да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

 

Постоянни комисии към Общински съвет – Девня

ПК "Общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура, гражданска защита и обществен ред" - 7 общински съветници

1. Димитър Янев
2. Денислав Стефанов
3. Красимир Боянов
4. Васил Койчев
5. Добри Георгиев
6. Мартин Иванов
7. Иван Йорданов
 

ПК "Икономика, финанси и бюджет, местни данъци и такси, закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" - 7 общински съветници

1. Денислав Стефанов
2. Добри Георгиев
3. Васил Койчев
4. Димитър Николов
5. Стела Христова
6. Иван Йорданов
7. Диан Кателиев

ПК "Европейски програми и проекти. Екология, инвестиционна и аграрна политика" - 5 общински съветници

1. Методи Нецев
2. Диан Кателиев
3. Красимир Боянов
4. Денислав Стефанов
5. Иван Йорданов
 

ПК "Здравеопазване и социална политика" - 7 общински съветници

1. Димитър Николов
2. Красимир Боянов
3. Васил Койчев
4. Стела Христова
5. Мартин Иванов
6. Димитър Янев
7. Добри Георгиев

ПК "Образование, култура, човешки права и вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм и медии" - 5 общински съветници

1. Стела Христова
2. Димитър Николов
3. Димитър Янев
4. Мартин Иванов
5. Диан Кателиев