Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Заведенията за хранене и развлечения, самостоятелни или прилежащи към места за настаняване подлежат на категоризиране, за които се издава категорийна символика съгласно Закона за туризма.

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за туризма - чл. 128, ал. 1

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта

3. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията

4. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник

5. Документ за платена такса за разглеждане на документите за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3 от ЗТ

Срок за предоставяне:

14 дни за временно удостоверение, 2 месеца за категоризация

Такса на административната услуга: 

Съгласно чл.24 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Девня

 

Заяви услугата онлайн

Документи: