Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж/ Одобряване на технически и/или работен инвестиционен проект с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма-консултант след издадено разрешение за строеж по одобрен идеен инвестиционен проект/

Необходими документи:

 • заявление по образец / УТ №ІІІ-4 /
 • документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
 • три копия от инвестиционен проект
 • оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ  
 • оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл.142, ал.10 от ЗУТ
 • становища от необходимите съгласувателни инстанции / РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./ при необходимост;
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура/при необходимост/;
 • нотарилно заверени декларации от заинтересувани лица /ако има такива/
 •  специални разрешителни /изискуеми по специални закони/
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 

Такса : 

                   

             - за жилищно строителство– 1,00 лв/м2

- за нежилищно строителство -  2,00 лв/м2

- за строителство за обществено обслужване -  3,00 лв/м2

- за строителство в терени отредени за промишлено строителство - 6,00 лв/м2

 

- за техн. инфраструктура - 3,00 лв/м