Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІ-1/;
  • документ за собственост /за учредено право на строеж, за пристрояване, за надстрояване/, договор за наем;
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • удостоверение за актуално състояние на юридическо лице;
  • актуална скица/и на имот/и от кадастралната карта;
  • виза за проектиране  /при презаверка/ ;
  • скица- предложение за виза /при преместваеми обекти в частни имоти/ ;
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение  - 14 дни

 

Такса – 30,00 лв. за юридически лица и преференциална цена 20,00 лв. за физически лица