Услуга 2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІ-1/;
  • документ за собственост /за учредено право на строеж, за пристрояване, за надстрояване/, договор за наем;
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
  • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
  • Квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение  - 14 дни

 

Такса – 30,00 лв. за юридически лица и преференциална цена 20,00 лв. за физически лица

Заяви услугата онлайн