Издаване разрешение за строеж

Необходими документи:

  • заявление по образец/УТ №ІІ-6/
  • документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик
  • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
  • виза за проектиране /в случаите, в които е задължителна/
  • актуална скица от СГКК-Варна
  • пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/
  • квитанция за платена такса  

 

Срок за изпълнение –  70 дни

Такса – 20,00 лв.