Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /Издаване на удостоверение за факти от отменен кадастрален и действащи устройствени планове/

Необходими документи:

  • искане по образец/УТ №ІІ-3-2-КАО/;
  • документ, доказващ   качеството заинтересувано лице 
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • квитанция за платена такса в каса на  информационния център  или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

 

Срок за изпълнение – 7 дни

Такса – 20,00 лв.