Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство/ Издаване на удостоверение за наличие/липса/ на строителни книжа/

Необходими документи:

  • искане по образец /УТ №ІІ-3-1-КАО/
  •  документ, доказващ   качеството заинтересувано лице  
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • квитанция за платена такса в каса на  информационния център  или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

 

Срок за изпълнение

–обикновена услуга-7 дни

–бърза услуга – 3 дни

 

Такса

–обикновена услуга- 20,00 лв

–бърза услуга – 40,00 лв.