Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-19/
  • документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик

помощен план, съгласуван с Агенцията по геодезия, картография и кадастър

  • удостоверение за наследници /при наследствени имоти/
  • съдебно решение /влязло в сила/
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  150 дни

Такса – 150,00 лв.