Услуга 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-19/
  • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
  • Помощен план, съгласуван с Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • квитанция за пла
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

Срок за изпълнение –  150 дни

Такса – 150,00 лв.

 

Заяви услугата онлайн