Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Необходими документи:

 • заявление по образец  /УТ №ІІІ-17/
 • документи за собственост, за учредено право на строеж, за пристрояване, за  надстрояване, договор за наем
  • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
  • актуална скица на имот
  • нотариално заверена декларация за период на извършване на строежа/ите
  • нотариално заверена декларация за съгласие от съседа /при строителство на имотна граница/
  • извадка от действащ устройствен план - оригинал
  • архитектурно заснемане на сградата/ите
  • конструктивно становище
 • геодезическо заснемане   /при необходимост/
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  15 дни

Такса

-РЗП  до 100 м2  -  100, 00лв.

-РЗП  над  100 м2  -  200, 00лв.