Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Необходими документи:

 • заявление по образец  /УТ №ІІІ-17/
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци:
 • Квитанция за платена такса
 • Извадка от действащия устройствен план /оригинал/;
 • Нотариално заверена декларация за времето на извършеното строителство /оригинал/;
 • Нотариално заверена декларация за съгласие от съседа при строителство на общата имотна граница /оригинал/;
 • Строителна документация, удостоверяваща законното строителство на сградата/ите (при наличие);
 • Проект по част „Архитектурна“ – заснемане; част „Геодезическа“ – тахиметрична снимка; част „Конструктивна“ – становище, както и др. в зависимост от вида на строежа;
 • Квитанция за платена такса
 • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

Срок за изпълнение –  15 дни

Такса

 

                 За жилищно строителство:

-РЗП  до 100 м2  -  100, 00лв.

-РЗП  над  100 м2  -  200, 00лв

За нежилищно строителство:

-РЗП  до 50 м2  -  100, 00лв.

-РЗП  над 50 м2  -  200, 00лв

За строителство за обществено обслужване:

-РЗП  до 100 м2  -  250, 00лв.

-РЗП  над  100 м2  -  350, 00лв

За строителство в терени отредени за промишлено строителство: 500лв

За техническа инфраструктура: 1,00лв/м

 

Заяви услугата онлайн