Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

от Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец
  2. Удостоверение за наследници;
  3. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/;

* Всички документи се представят в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Такса на административната услуга: 

В срок до 7 дни - 2.00 лв.

В срок до 3 дни - 4.00 лв.

Заяви услугата онлайн тук