Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с

Граждански процесуален кодекс - чл. 587

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост,  ако заявителя притежава такъв/заверено копие/

3. Актуална скица на имота /заверено копие/

4. Съдебно удостоверение

5. Документ за платена такса

6. Удостоверение за наследници /при необходимост/

 

Срок за предоставяне:

30 дни

Такса на административната услуга: 

50 лв.

 

Заяви услугата онлайн