Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец
  2. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/

* Пълномощното се представя в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Такса на административната услуга: 

В срок до 7 дни - 3.00 лв.

В срок до 3 дни - 5.00 лв.

 

Заяви услугата онлайн тук