Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

чл. 61и, ал. 5 от ЗМДТ

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец
  2. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/

* Пълномощното се представя в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Такса на административната услуга: 

 
Без такса- съгл. чл.61 и, ал .5 от ЗМДТ
 
 

 

Заяви услугата онлайн тук