Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец
  2. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/

* Пълномощното се представя в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Такса на административната услуга: 

В срок до 7 дни -3.00 лв.

В срок до 3 дни -5.00 лв.

 

Заяви услугата онлайн тук