Услуга 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) - чл. 24

Необходими документи:

1.Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка

2. Списък с данни на лицата по чл.3, ал.2 (Приложение № 4б от Наредбата)

3. Документ за платена такса

4. Пълномощно

 

Срок за предоставяне:

до 14 дни

 

Такса на административната услуга: 

50 лева за всяко издадено разрешение

Заяви услугата онлайн