Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Необходими документи:

  •  заявление по образец /УТ №ІІ-7/
  • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
  • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
  • Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението на строежа /съгласно чл. 147, ал. 2 от ЗУТ/;
  • Становище на електроинженер/инженер по топлотехника /съгласно чл. 147, ал. 2 от ЗУТ/;
  • Становища от РИОСВ - Варна;
  • Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/
  • Квитанция за платена такса
  •  пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/

 

Срок за изпълнение – 14 дни

            Такса – 100,00 лв. 

 

Заяви услугата онлайн