Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Необходими документи:

  •  заявление по образец /УТ №ІІ-7/
  • документ за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик;
  •    пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/
  • актуална скица на имот по кадастралан карта;
  • становище на инженер-конструктор /чл.147, ал.2 от ЗУТ/
  •  удостоверение за актуално състояние за юридически лица;
  •  квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  70 дни

Такса – 50,00 лв. за физически лица и 150,00 лв. за юридически лица