Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-20/
  •  документ за собственост
  • удостоверение за актуално състояние на юридическо лице
  • договор за наем или писмено съгласие от собственика на имота
  • скица на  имота
  • пълномощно /при подаване от пълномощник/;
  • проектна документация
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  45 дни

Такса – 30,00 лв.