Услуга 1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

Необходими документи:

 • заявление по образец/УТ №ІІ-5/
 •  Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци или договор за наем
 • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и

 • Одобрена схема-предложение за разполагане на преместваемия/ите обект/и /оригинал/;

 • Становище на ОД „Земеделие“ – Варна /ако имотът е земеделска земя/;

 • Становище на ТП – ДГС „Варна“ /ако имотът е горска територия/;

 • Становище на органите по пожарна безопасност и защита на населението /за обектите по чл. 4, ал. 2, т. 18 от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ - задължително/;

 • Становище на Национален институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата /ако имотът попада на територията на АР „Античен град Марцианополис“/;

 • Становище на РИОСВ – Варна;

 • Проектна документация, съдържаща следните части:

  □ Архитектурна;

  □ Конструктивна /конструктивно становище/; 

  □ Ел инсталации;

  □ ВиК инсталации;

  □ Пожарна безопасност;

   

 • Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/;

 • Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/;

 • пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/
 • квитанция за платена такса

 

       Срок за изпълнение – 14 дни

       Такса – 50,00 лв. за една година

Заяви услугата онлайн

 

 

 

Документи: