Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

Необходими документи:

  • заявление по образец/УТ №ІІ-5/;
  • документ за собственост
  • удостоверение за актуално състояние на юридическо лице.
  • договор за наем  или писмено съгласие от собственика на имота
  • скица на  имота
  • виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината /оригинал/;
  • пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/
  • проектна документация
  • квитанция за платена такса

 

       Срок за изпълнение – 15 дни

       Такса – 30,00 лв.

 

 

 

 

 

Документи: