Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове/Процедиране и одобряване на проект на подробни устройствени планове/

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-2/
  • документи за собственост
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • удостоверение за актуално състояние на юридическите лица;
  • проект на подробен устройствен план;
  • писмо/становище/ от РИОСВ-Варна;
  • данни на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, взети  от кадастралния регистър 
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  205 дни

Такса :

                         -    за жилищно застрояване -100,00 лв.

                         -    за нежилищно  застрояване – 350,00 лв.

             -    парцеларен план -350,00 лв. за един имот