Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове/Процедиране и одобряване на проект на план-схема за техническа инфраструктура/

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-2/
  • документи за собственост
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • удостоверение за актуално състояние на юридическите лица;
  • проект на подробен устройствен план;
  • писмо/становище/ от РИОСВ-Варна;
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  205 дни

Такса  - 0,30лв/л.м., но не по-малко от 500лв