Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Необходими документи

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-2/
  •  документи за собственост
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • удостоверение за актуално състояние за юридически лица;
  • актуална скица на имота  по кадастрална карта
  • задание за изработване на ПУП /чл.124, ал.7 от ЗУТ/
  • писмо/становище/ от РИОСВ-Варна;
  • данни на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, взети  от кадастралния регистър 
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  50 дни

Такса – 100,00 лв.  за един имот