Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

    Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 52

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец
  2. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/;

* Пълномощното се представя в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Такса на административната услуга: 

В срок до 7 дни -2.00 лв.

В срок до 3 дни -4.00 лв.

 

Заяви услугата онлайн тук