Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-12/
 • документ, доказващ   качеството заинтересувано лице
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • удостоверение за актуално състояние за юридически лица;
 • одобрени строителни книжа.
 • копие от Разрешение за строеж
 • копие от Протокол обр.2
 • копие от Протокол обр.3
 • копие от Заповедна книга
 • копие от Акт обр.14
 • копие от Костативен акт обр.15
 • копие от Технически паспорт с рег. №
 •  квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  30 дни

Такса – 150,00 лв.  за 1 бр. сграда

Заяви услугата онлайн