Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-13,14/
  • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци или договор за наем
  • Проект на трасе, с нанесени дължини и сервитути за всеки имот, през който преминава трасето, съгласуван от компетентните органи; 
  • Доказателства, че не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти, /в случай на чл. 192, ал. 2 и чл. 193, ал. 3 от ЗУТ/;

    • Квитанция за платена такса
    • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

Срок за изпълнение – 150 дни  .

Такса – 150,00 лв. за  провод

 

Заяви услугата онлайн