Издаване на удостоверение във връзка със Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишен жилищноспестовни влогове

Срок: 14 дни

Цена: 10 лв.

Необходими документи: 

Заявление за издаване на удостоверение във връзка със ЗУЖВГМЖСВ