Заявление за издаване на разрешение за водовземане на ДеВина Смарт ООД