Заявление за закриване на партида по чл.14 и по чл.54

Необходими документи:

  1. Искане по образец;
  2. Документ доказващ обстоятелството вписано в искането/продажба, прекратена регистрация, съдебно решение, констативен протокол за съборена сграда и др./3,3. 
  3. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/

* Всички документи се представят в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Нормативно определен срок:

Няма нормативно регламентиран срок