Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

    Граждански процесуален кодекс – чл. 587, ал. 2

 

Необходими документи:

  1. Искане по образец;
  2. Молба- декларация- 2 бр.;
  3. Скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
  4. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/;

* Всички документи се представят в оригинал за сверка от служител, приемащ искането.

 

Такса на административната услуга: 

В срок до 14 дни - 20.00 лв.

 

Заяви услугата онлайн тук